Les Federacions d'Educació de Catalunya i País Valencià promouen la #XarxaSolidaritat i suport al professorat en vaga a les Illes Balears i Pitiüses

dijous, 28 de juny de 2018

Per la competència lingüística igual i de qualitat a tots els territoris de parla catalana


CCOO sol·licita una revisió de la titulació didàctica de capacitació lingüística per adequar-la a la realitat sociolingüística actual


Les federacions d’educació de Balears, Catalunya i País Valencià acorden instar a l’eliminació de les titulacions de capacitació didàctica en català per a l'ensenyament


D'acord amb les conclusions de les darreres reunions entre les federacions CCOO educació, FE CCOO IB i FE CCOO PV hem estat elaborant una proposta que facilite la mobilitat del professorat acreditat lingüísticament i professional per impartir docència en català entre els territoris que tenim assumit aquest requisit com a exigència per garantir els drets lingüístics i educatius de la ciutadania.


El diagnòstic assolit es bassa en dues constatacions:
D’una banda, s’ha aconseguit l’homologació de la titulació en competència lingüística, que a hores d’ara és un nivell C1 en el marc comú europeu de referència, però es manté l’asimetria dels requisits de capacitació de cada administració educativa. Així, mentre Catalunya solament exigeix la competència lingüística d’aquest nivell C1, Balears i País Valencià mantenen titulacions de capacitació afegides i diferents en cada administració autonòmica.
De l’altra s’ha valorat, juntament amb consultes en l’àmbit pedagògic i lingüístic, el canvi de context sociolingüístic produït des de la normalització establerta al món educatiu i social des dels primers estatuts d’autonomia després de la transició democràtica i les diferents legislacions educatives i lingüístiques. En aquest sentit, hi ha coincidència en el sentit que amb una competència lingüística en català corresponent al nivell C1 una persona amb formació pedagògica corresponent al nivell que impartirà de la seua especialitat no necessita cap altra formació didàctica específica en cap de les llengües pròpies de la seua autonomia.
Recordem que acreditar el nivell C1 significa que la persona així acreditada és capaç de comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb cert nivell d'exigència, així com reconéixer-hi sentits implícits. Sap expressar-se de manera fluïda i espontània sense mostres molt evidents d'esforç per trobar l'expressió adequada. Pot fer un ús flexible i efectiu de l'idioma per a finalitats socials, acadèmiques i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, d’articulació i de cohesió del text. I per tant pot desenvolupar-se en la seua tasca docent en qualsevol de les dues llengües cooficials del seu territori.
En conseqüència, les tres federacions dels territoris esmentats hem acordat instar a les administracions educatives respectives a eliminar el requisit de la capacitació didàctica en la llengua pròpia per accedir a cap lloc docent.
Igualment, considerem que en el context multilingüe en el qual es desenvolupa actualment l’educació és necessari incentivar i fomentar la formació en competències lingüístiques diverses i també en l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües en les seues diverses aplicacions i àmbits: TIL, TILC, AICLE, etc. Instem per tant a les administracions autonòmiques que reconeguen com a mèrits en els concursos administratius (trasllats, complements per formació, oposicions, promoció interna, etc.) les capacitacions que fins ara s’han anat impartint, les diverses acreditacions en el marc comú europeu de referència i la formació en Tractament Integrat de Llengües i Continguts.