Les Federacions d'Educació de Catalunya i País Valencià promouen la #XarxaSolidaritat i suport al professorat en vaga a les Illes Balears i Pitiüses

dimarts, 18 d’octubre de 2016

Propostes unitàries d'esmenes a l'esborrany del Decret de Plurilingüisme

La setmana passada STEPV, CCOO-PV i Escola Valenciana van trobar una tretzena de punts en comú per millorar l"esborrany de Decret de Plurilingüisme i, a hores d"ara, també els comparteixen Intersindical Valenciana, FAPA-València, FAPA-Penyagolosa, Els Verds del País Valencià, Esquerra Republicana del País Valencià i la Plataforma pel Dret a Decidir.
Sí al Valencià
Sí al Valencià
L'objectiu fonamental d'aquestes organitzacions, entitats i sindicats és garantir que tot l'alumnat del País Valencià siga veritablement plurilingüe, amb idèntica competència en valencià i en castellà, i tinga un domini acceptable d'anglés.

Entre les mesures més remarcables es troba la supressió dels dos nivells bàsics, mantindre l'intermedi 1 de forma provisional en zones castellanoparlants, l'aplicació d'un calendari més àgil, que en el curs 2017 - 2018 situe els actuals programes plurilingües d'ensenyament en castellà -PPEC- en el nivell Intermedi 2, tant en l'educació pública com en la concertada, i la necessitat que la Conselleria d'Educació planifique la posada en marxa dels diversos programes per assegurar que el valencià siga la llengua vehicular del sistema educatiu valencià que avance envers la cohesió social i territorial del nostre país. Quant a les zones de predomini lingüístic castellà, la proposta d'esmena és incrementar els recursos amb l'objectiu que els actuals PPEC, en Educació Infantil i Primària, puguen, com a mínim, assumir sense dificultats l'itinerari Intermedi 1 i assolir un domini equilibrat de valencià i castellà en acabar 6é de Primària.
Propostes d'esmena a l'esborrany del Decret de Plurilingüisme

 • Reducció del nombre de nivells

Un itinerari amb menys nivells per arribar a l'avançat.
En primer lloc, proposem partir de l'Intermedi 1 com un mínim en casos excepcionals i l'Intermedi 2 com a nivell mínim en general i aconseguir la confluència d'itineraris a 1r d'ESO. Tot l'alumnat en finalitzar 6é de Primària ha de tenir el mateix domini de les dues llengües oficials i una estrangera.
La confluència hauria de produir-se en 1r d'ESO, per tant, cada centre haurà de presentar en el seu Programa Lingüístic de Centre -PLC- un programa sistèmic en el qual es marca el camí i la seua temporalització per arribar a l'avançat 1.


En concret: si partim de la base que considerem que els dos nivells bàsics i l'intermedi 1 no responen a l'objectiu de formar un alumnat realment plurilingüe, i el proposat nivell Intermedi 1 només s'hauria d'impartir en casos molt excepcionals sempre de manera provisional, la nomenclatura hauria de revisar-se, ja que el nivell que nosaltres considerem mínim o bàsic és el que correspon en l'esborrany de Decret a l'Intermedi 2.

• Calendari d'aplicació

Massa lent, proposem aquest calendari:
Curs 17-18
Els actuals PPEV en Educació Infantil i Primària passen directament tots els nivells a Avançat.
Els actuals PPEC en l'educació pública i concertada passen directament tots els nivells a l'Intermedi 2.
Els actuals PPEC en Educació Infantil i Primària que parteixen d'un nivell inferior de valencià, aplicaran a tots els nivells l'Intermedi 1, i rebran més recursos per poder assolir els mateixos objectius que la resta en un temps que s'acorde amb les entitats i sindicats i incorporar al decret o al seu desenvolupament
Curs 18-19: Primer i segon d'ESO
Curs 19-20:Tercer i quart d'ESO
Curs 20-21: Batxillerat i cicles formatius

• Formació Professional i Formació de Persones Adultes

Garantir la continuïtat de l'ensenyament en valencià en aquestes etapes educatives, tot incrementant la presència del valencià en aquests ensenyaments.

• Participació i coordinació als CEMs

Els diferents nivells que puguen oferir-se en cada localitat o zona escolar han de ser coordinades des del CEM. No es pot fiar solament a la competència entre centres per la qualitat l'accés a una educació de qualitat en llengües en cada barri o localitat.
Al CEM participa la comunitat educativa i des d'ell s'ha de poder coordinar el disseny global de l'oferta dels diversos models lingüístics.

• Revisió del perfil lingüístic del professorat de Secundària

Cal una revisió del perfil lingüístic del professorat de Secundària. (El professorat de Secundària a l'any 2017 ha de tenir la competència lingüística per desenvolupar correctament el seu treball).

• Article 19, PLC

Punt 3.2.- Detallar com a norma a complir que «totes les persones no docents que treballen al centre educatiu que interactuen amb l'alumnat han de tenir la competència adient en valencià.».


• Hora de competència comunicativa oral

Cal afegir-la a les àrees de valencià o anglés per treballar totes les competències lingüístiques de manera globalitzada en el temps dedicat a cada àrea.

• Avaluació

Article 22, 40 i 41: caldria posar «cada dos cursos» en lloc de «cada quatre.»

• Campanya de matriculació

Cal fer un campanya informativa molt forta per explicar bé que:
a) no partim de zero, sinó que portem més de trenta anys treballant el plurilingüisme, i, per tant,
b) tenim comprovat i existeixen estudis publicables que demostren que l'aprenentatge de llengües equilibrat només està garantit en els programes que donen preeminència a la llengua minoritzada.
c) Cal dotar de suficient nombre de llocs de treball les assessories de valencià per garantir la promoció i informació dels programes lingüístics.

• Formació del professorat

Cal que el professorat no només reba formació en llengües, sinó també en plurilingüisme, treballat des d'un punt de vista global i integrat, i no com una simple juxtaposició de llengües (TIL i TILC).

• Acreditacions

A banda de les acreditacions que estan previstes per al nou Programa, s'hauria de plantejar des d'ara mateix la possibilitat d'homologar els coneixements lingüístics adquirits fins a 4t d'ESO amb el B1 de valencià.

MÉS ENLLÀ DEL DECRET, TEMES A TENIR EN COMPTE PEL GOVERN

- Derogar la LOMCE: Alguns aspectes d'aquest Decret estan viciats de base per imposició de la LOMCE que caldria derogar urgentment. Per això, les entitats i els sindicats demanen el Consell que actue davant el Govern i les Corts Espanyoles i la Conferència Sectorial d'Educació per fer-ho efectiu.

dimarts, 12 de juliol de 2016

CCOO PV proposa a ACPV un protocol de col•laboració per a avançar en el requisit i la capacitació lingüística

Juan Cruz, secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC CCOO PV), i Bernat Asensi, secretari de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística de CCOO PV, han mantingut una reunió amb Toni Gisbert, gerent d"Acció Cultural del País Valencià (ACPV), en la qual han acordat avançar en l'elaboració d'un protocol de col•laboració entre ambdues organitzacions, obert a noves adhesions. L'objectiu és impulsar l'exigència del requisit del valencià o capacitació lingüística dels empleats i empleades públics de totes les administracions que presten serveis en l'àmbit geogràfic del País Valencià.
ACPV
ACPV
El sindicat li ha traslladat el seu interés en la defensa del requisit o la capacitació lingüística que defensa Acció Cultural del País Valencià i l'exigència de CCOO PV a acordar amb la resta de sindicats la definició del requisit i com garantir els drets lingüístics de tota la societat valenciana. “No pot quedar-se en una qüestió de bones voluntats i declaracions ben intencionades, tampoc considerem que obrir guerres per la llengua, les banderes o els símbols ens ajude a avançar en la normalització lingüística real”, assegura Cruz.
 
Recorda el sindicat que, dins del procediment d'accés a la funció pública valenciana, prevalen uns principis bàsics i generals d'igualtat, de mèrit i de capacitat. Atenent als grups i les seues escales, es modulen els temaris i el contingut de les proves de selecció. La major o menor dificultat de les proves a superar sempre ha d'anar en proporció al lloc que ocuparà en l'Administració i la seua responsabilitat, assegurant sempre i en tot cas que la ciutadania ha de ser atesa en les millors condicions i amb absolut respecte als seus drets lingüístics.
 
Aquests mateixos criteris són els que considera CCOO PV que han d'establir-se per al requisit lingüístic: diferents nivells d'exigència i de dificultat, segons el lloc de treball i les seues funcions. En aqueix sentit, el sindicat sempre ha defensat posicions inequívoques dins dels plantejaments que garantisquen els drets lingüístics i l'ús social de la llengua pròpia del País Valencià.
 
 “Fa falta un compromís ferm per a col·locar el valencià al lloc que li correspon en la societat actual, després d'anys de menyspreu polític, i una voluntat real de les administracions públiques valencianes”, afegeix Juan Cruz. Valora, per tant, la reunió com un avanç en l'objectiu comú de la reparació d'una discriminació històrica.
 

dijous, 26 de novembre de 2015

Drets lingüístics i sindicalisme de classe

Al fil de la celebració del dia dels drets lingüístics al País Valencià

CCOO PV és un sindicat de classe i defensa els drets de ciutadania.
Aquesta afirmació se'n deriva dels estatuts de la Confederació Sindical, de les conclusions del seu darrer congrés i de l'adhesió al document "PER UNA NOVA I EFECTIVA LLEI D'IGUALTAT LINGÜÍSTICA".
Aquest document de propostes fou elaborat per ACPV amb la col·laboració de les cinc universitats públiques valencianes i compta amb el suport d'un ampli consens de les organitzacions polítiques i socials més representatives al País Valencià.
Aquesta aposta per la defensa dels drets lingüístics es concreta en aquest document a l'ítem "tot el personal de les administracions competent en les dues llengües" i d'ell se'n deriva la concreció de la nostra proposta sindical relativa al requisit per a la funció pública:
1) CCOO PV defensa els drets lingüístics de tota la ciutadania.
2) La millor manera de defensar aquestos drets és exigir el requisit a l'ingrés a la funció pública.
3) El requisit ha de ser ajustat en el seu nivell acadèmic a l'exigit per al lloc de treball.
4) Per a les persones que ja formen part de la funció pública CCOO PV exigirà un període d'adaptació d'acord amb les facilitats i oferta de formació de l'Administració.
Diverses organitzacions socials ens manifestem a favor dels drets lingüístics el passat 4 de desmebre
Sindicalisme de classe és defensar que per cada dret reconegut de la ciutadania ha d'haver una obligació de l'Administració i en, aquest cas, que per garantir els drets lingüístics cal que l'Administració assumisca l'obligació de respectar-los.

Per contra, sindicalisme corporatiu (i per tant, contrari als drets i interessos de la classe treballadora) és qualsevol d'aquestes dues postures:
- Rebutjar la possibilitat d'establir requisits per a l'Administració basant-se en possibles rèdits electorals o d'acceptació per part d'un sector determinat.
- Atacar les organitzacions socials que opinen de forma diferent per tal d'obtenir rèdits electorals o d'acceptació per part d'un sector determinat, en lloc de treballar en la construcció de propostes que siguen acceptades amb un ampli consens social.
FE CCOO PV defensa la necessitat del requisit lingüístic per a fer efectius els drets de ciutadania
Des de la FE CCOO PV tenim clar que entre els nostres objectius principals i irrenunciables estan la defensa dels drets dels treballadors i treballadores del món educatiu i la defensa del dret a l'educació de tota la ciutadania.

Construïm un canvi en defensa de la classe treballadora.
Construïm un canvi en defensa dels drets lingüístics.

dimarts, 22 de setembre de 2015

Tot a punt per als cursos de valencià mitjà

  • La matrícula quedarà oberta el 21 de setembre per al curs presencial. Pel que fa a la formació a distància, ja està obert el termini d'inscripció fins al dia d'inici del curs, el 15 de setembre.
CCOO PV organitza cursos de valencià mitjà per a la preparació de les proves de novembre de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Les persones interessades poden escollir entre dues modalitats formatives: classes presencials o a distància.
La durada del curs intensiu presencial serà de 30 hores repartides en cinc setmanes.
La durada del curs intensiu presencial serà de 30 hores repartides en cinc setmanes.
L'Oficina de Promoció i Ús del Valencià de CCOO PV organitza cursos de valencià per a persones interessades a aprendre la llengua o que necessiten preparar la prova de novembre de la JQCV. Els cursos pretenen aprofundir en els continguts pel que fa a la comprensió i expressió orals i escrites, i abastarà aspectes diferents d'ortografia, lèxic i gramàtica.

Curs mitjà presencial
 
La durada del curs intensiu presencial serà de 30 hores repartides en cinc setmanes, des del dia 7 d'octubre fins a l'11 de novembre amb l'horari següent: dilluns i dimecres, de 16.00 h a 19.00 h.
 
La matrícula quedarà oberta el 21 de setembre, fins a esgotar places. Caldrà aportar-hi una fotocòpia del DNI i el pagament es farà en efectiu. Els preus del curs per a l'afiliació de CCOO PV són de 50 € i les persones no afiliades abonaran 85 €. Per més informació, podeu fer servir el correu habitual opuv@pv.ccoo.es i també ara emorello@pv.ccoo.es
 
A partir de setembre tindreu a l’abast la informació completa.
 
Curs mitjà en línia (teleformació)
 
Aquesta modalitat formativa, mitjançant internet i la plataforma de Forem PV amb qui l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià organitza conjuntament el curs, tindrà una durada de 10 setmanes, a partir del dia 15 de setembre. Ja està obert el termini d’inscripció fins al dia d’inici del curs. Els continguts, exercicis, lectures i dictats estaran supervisats per la professora amb qui es mantindran també tutories per resoldre dubtes i fer consultes.
 
Trobareu tota la informació en aquest enllaç:
http://www.forempv.ccoo.es/index.asp?ra_id=7&no_id=360
 
 *Recordem que no hi ha segon període de matrícula dels exàmens de la JQCV. Així, només podran presentar-s’hi les persones prèviament matriculades.

dimarts, 26 de maig de 2015

Homenatge a Ovidi Montllor

Comissions Obreres del País Valencià ha realitzat un homenatge a Ovidi el dimarts 5 de maig a la sala d'actes de la seu de València. L'acte va començar amb la presentació i projecció del documental 'Ovidi per Ovidi' produït per TV3.
Taula rodona
Taula rodona
Després del documental, el Cor Lleonard Giner va interpretar algunes de les versions realitzades de les seues cançons i d'altres cantautors, que varen posar en peu l'auditori. 
 
La taula rodona d'inauguració de l"exposició d"obres pictòriques va comptar amb el seu autor, Toni Miró, el secretari general de CCOO PV, Paco Molina, el regidor de l'ajuntament d’Ontinyent, Jose Antonio Calabuig, i del d’Alcoi, Paco Agulló. Va moderar amb maestria Núria Cadenes, filòloga, escriptora i autora del llibre 'L'Ovidi'. 

Les dolçaines i tabals d'Estrela Roja de Benimaclet es van encarregar de la cloenda. Aquesta iniciativa artística de quadres sobre l'Ovidi es pot veure durant tot el mes de maig a la seu de CCOO PV.

A l'acte d'homenatge de CCOO PV a Ovidi Montllor, amb ocasió del cumpliment aquest 2015 de 20 anys de les seues vacances.
El cor Lleonard Giner de Tavernes Blanques interpreta "M'aclame a tu", poema de Vicent Andrés Estellés amb música d'Ovidi Montllor.
5 de maig de 2015

diumenge, 30 de novembre de 2014

El plurilingüisme del PP: destrucció del consens i pobresa cultural

VOT PARTICULAR DE LA FE CCOO PV al Consell Escolar autonòmic valencià
Vot particular presentat per Miguel Àngel Puig al CECV com a representat de la FE CCOO PV davant l'Ordre per la qual es desenvolupa el procediment d’autorització del projecte lingüístic de centre

VOT PARTICULAR:
Des de la FE CCOO PV demanem la retirada de l’orde i el seu pas de nou per la negociació amb els agents socials implicats en la defensa del patrimoni lingüístic valencià així com per la Mesa Sectorial.
La qüestió fonamental resideix en que l’administració defensa la necessitat de buscar un equilibri, però en el tema de la llengua buscar un equilibri és perpetuar la desigualtat. El increment de l’ús social del valencià aconseguit en els últims anys disminuirà a marxes forçades amb l’aplicació d’una normativa que no s’ha consensuat amb tots els estaments implicats.
A més aquesta orde va en contra de la necessitat expressada en el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües minoritàries i fins i tot de l’estatut d’autonomia que al seu article sext, concretament en el punt cinquè diu “S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació de valencià”. Una llengua, que segons un recent estudi de la Universitat Valencia, es troba en un vertader perill d’extinció ja que s’ha valorat que poden quedar-li cinquanta anys d’existència si no s’actua a través de polítiques de conservació i consideració específica.

Sol·licitem, a més, que s’estableixi un calendari de reunions que permeta un anàlisi de la realitat actual en que es troba l’aplicació dels programes plurilingües, de la realitat social i de la greu amenaça que pateix el valencià, principal exponent de representació de la cultura i de la identitat del poble valencià i que una vegada més es veu amenaçat per aquesta administració.
L’avaluació positiva dels programes enriquits que es venien desenvolupant prèviament a la publicació del decret de plurilingüisme ens indiquen que aquell  era el camí a seguir, dur a tota la societat a un model plurilingüe que sols s’ha provat en tres centres educatius, del que no coneixem els resultats, agafant únicament com a referència una aplicació experimental desenvolupada en circumstàncies molt concretes i específiques és posar en risc el model lingüístic educatiu de tota una generació d’alumnes.

Una vegada més la LOMCE ve a interferir en la realitat educativa de la nostra comunitat, prova palesa d’un govern que elimina competències autonòmiques i centralitza decisions molt en contra del que demanda la major part de la societat de l’estat. Ho fa establint per norma la necessitat de que a més de en les àrees instrumentals s’impartisca un assignatura més en castellà. Si a això sumem l’aplicació plurilingüe autonòmica que també planteja la impartició d’un àrea més en anglès la conclusió és ben clara, el que anem a tindre és més castellà i més anglès a les aules.

En una societat on el valencià sols és requisit per a treballar a l’àmbit de l’ensenyament públic; on no hi ha mitjans de comunicació públics que potencien i revitalitzen l’ús de la llengua; on la globalització i la pressió empresarial sols remarca la necessitat de parlar en una llengua estrangera, l’aplicació d’aquesta ordre vindrà a marcar un punt i final en la protecció del valencià.