Les Federacions d'Educació de Catalunya i País Valencià promouen la #XarxaSolidaritat i suport al professorat en vaga a les Illes Balears i Pitiüses

dimarts, 18 d’octubre de 2016

Propostes unitàries d'esmenes a l'esborrany del Decret de Plurilingüisme

La setmana passada STEPV, CCOO-PV i Escola Valenciana van trobar una tretzena de punts en comú per millorar l"esborrany de Decret de Plurilingüisme i, a hores d"ara, també els comparteixen Intersindical Valenciana, FAPA-València, FAPA-Penyagolosa, Els Verds del País Valencià, Esquerra Republicana del País Valencià i la Plataforma pel Dret a Decidir.
Sí al Valencià
Sí al Valencià
L'objectiu fonamental d'aquestes organitzacions, entitats i sindicats és garantir que tot l'alumnat del País Valencià siga veritablement plurilingüe, amb idèntica competència en valencià i en castellà, i tinga un domini acceptable d'anglés.

Entre les mesures més remarcables es troba la supressió dels dos nivells bàsics, mantindre l'intermedi 1 de forma provisional en zones castellanoparlants, l'aplicació d'un calendari més àgil, que en el curs 2017 - 2018 situe els actuals programes plurilingües d'ensenyament en castellà -PPEC- en el nivell Intermedi 2, tant en l'educació pública com en la concertada, i la necessitat que la Conselleria d'Educació planifique la posada en marxa dels diversos programes per assegurar que el valencià siga la llengua vehicular del sistema educatiu valencià que avance envers la cohesió social i territorial del nostre país. Quant a les zones de predomini lingüístic castellà, la proposta d'esmena és incrementar els recursos amb l'objectiu que els actuals PPEC, en Educació Infantil i Primària, puguen, com a mínim, assumir sense dificultats l'itinerari Intermedi 1 i assolir un domini equilibrat de valencià i castellà en acabar 6é de Primària.
Propostes d'esmena a l'esborrany del Decret de Plurilingüisme

 • Reducció del nombre de nivells

Un itinerari amb menys nivells per arribar a l'avançat.
En primer lloc, proposem partir de l'Intermedi 1 com un mínim en casos excepcionals i l'Intermedi 2 com a nivell mínim en general i aconseguir la confluència d'itineraris a 1r d'ESO. Tot l'alumnat en finalitzar 6é de Primària ha de tenir el mateix domini de les dues llengües oficials i una estrangera.
La confluència hauria de produir-se en 1r d'ESO, per tant, cada centre haurà de presentar en el seu Programa Lingüístic de Centre -PLC- un programa sistèmic en el qual es marca el camí i la seua temporalització per arribar a l'avançat 1.


En concret: si partim de la base que considerem que els dos nivells bàsics i l'intermedi 1 no responen a l'objectiu de formar un alumnat realment plurilingüe, i el proposat nivell Intermedi 1 només s'hauria d'impartir en casos molt excepcionals sempre de manera provisional, la nomenclatura hauria de revisar-se, ja que el nivell que nosaltres considerem mínim o bàsic és el que correspon en l'esborrany de Decret a l'Intermedi 2.

• Calendari d'aplicació

Massa lent, proposem aquest calendari:
Curs 17-18
Els actuals PPEV en Educació Infantil i Primària passen directament tots els nivells a Avançat.
Els actuals PPEC en l'educació pública i concertada passen directament tots els nivells a l'Intermedi 2.
Els actuals PPEC en Educació Infantil i Primària que parteixen d'un nivell inferior de valencià, aplicaran a tots els nivells l'Intermedi 1, i rebran més recursos per poder assolir els mateixos objectius que la resta en un temps que s'acorde amb les entitats i sindicats i incorporar al decret o al seu desenvolupament
Curs 18-19: Primer i segon d'ESO
Curs 19-20:Tercer i quart d'ESO
Curs 20-21: Batxillerat i cicles formatius

• Formació Professional i Formació de Persones Adultes

Garantir la continuïtat de l'ensenyament en valencià en aquestes etapes educatives, tot incrementant la presència del valencià en aquests ensenyaments.

• Participació i coordinació als CEMs

Els diferents nivells que puguen oferir-se en cada localitat o zona escolar han de ser coordinades des del CEM. No es pot fiar solament a la competència entre centres per la qualitat l'accés a una educació de qualitat en llengües en cada barri o localitat.
Al CEM participa la comunitat educativa i des d'ell s'ha de poder coordinar el disseny global de l'oferta dels diversos models lingüístics.

• Revisió del perfil lingüístic del professorat de Secundària

Cal una revisió del perfil lingüístic del professorat de Secundària. (El professorat de Secundària a l'any 2017 ha de tenir la competència lingüística per desenvolupar correctament el seu treball).

• Article 19, PLC

Punt 3.2.- Detallar com a norma a complir que «totes les persones no docents que treballen al centre educatiu que interactuen amb l'alumnat han de tenir la competència adient en valencià.».


• Hora de competència comunicativa oral

Cal afegir-la a les àrees de valencià o anglés per treballar totes les competències lingüístiques de manera globalitzada en el temps dedicat a cada àrea.

• Avaluació

Article 22, 40 i 41: caldria posar «cada dos cursos» en lloc de «cada quatre.»

• Campanya de matriculació

Cal fer un campanya informativa molt forta per explicar bé que:
a) no partim de zero, sinó que portem més de trenta anys treballant el plurilingüisme, i, per tant,
b) tenim comprovat i existeixen estudis publicables que demostren que l'aprenentatge de llengües equilibrat només està garantit en els programes que donen preeminència a la llengua minoritzada.
c) Cal dotar de suficient nombre de llocs de treball les assessories de valencià per garantir la promoció i informació dels programes lingüístics.

• Formació del professorat

Cal que el professorat no només reba formació en llengües, sinó també en plurilingüisme, treballat des d'un punt de vista global i integrat, i no com una simple juxtaposició de llengües (TIL i TILC).

• Acreditacions

A banda de les acreditacions que estan previstes per al nou Programa, s'hauria de plantejar des d'ara mateix la possibilitat d'homologar els coneixements lingüístics adquirits fins a 4t d'ESO amb el B1 de valencià.

MÉS ENLLÀ DEL DECRET, TEMES A TENIR EN COMPTE PEL GOVERN

- Derogar la LOMCE: Alguns aspectes d'aquest Decret estan viciats de base per imposició de la LOMCE que caldria derogar urgentment. Per això, les entitats i els sindicats demanen el Consell que actue davant el Govern i les Corts Espanyoles i la Conferència Sectorial d'Educació per fer-ho efectiu.