Les Federacions d'Educació de Catalunya i País Valencià promouen la #XarxaSolidaritat i suport al professorat en vaga a les Illes Balears i Pitiüses

dimarts, 12 de febrer de 2013

Catalunya: Declaració del Consell Escolar de Catalunya EN DEFENSA DEL MODEL CATALÀ D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA


DECLARACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL  
MODEL CATALÀ D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA APROVADA EN LA SESSIÓ PLENÀRIA  
DEL 12 DE DESEMBRE DE 2012 AL PALAU DE LA GENERALITAT 

PDF (+)

Web CONCESCAT (+)

El Consell Escolar de Catalunya, organisme superior de participació de la comunitat 
educativa no universitària, reunit el 12 de desembre de 2012 en sessió plenària 
extraordinària al Palau de la Generalitat per valorar els plantejaments relatius a la llengua 
catalana de l’Avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació presentada 
pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, expressa el seu posicionament mitjançant les 
consideracions que segueixen: 

1. En aplicació de l’Estatut d’autonomia i de la Llei d’educació de Catalunya, s’ha 
desenvolupat i consolidat un model pedagògic i de convivència eficaç i respectuós amb 
tots els alumnes, siguin quins siguin els seus bagatges, necessitats o procedències. 
L’esperit que guia aquesta manera de pensar i de fer no és altre que la històrica voluntat 
integradora de Catalunya, que en termes educatius es tradueix en la no-separació dels 
alumnes per raó de llengua. Aquesta voluntat ja fou present en l’època de la República i, 
més endavant, durant la transició democràtica, seria assumida en el procés constituent, 
recollida per l’Estatut d’autonomia de 1979 i materialitzada en l’obra de govern posterior.  

2. El sistema d’immersió lingüística, que d’acord amb aquesta voluntat integradora 
s’aplica a Catalunya des de fa tres dècades, ha estat reconegut internacionalment com 
un model d’èxit perquè, segons demostren múltiples estudis i avaluacions, assegura el 
coneixement de les dues llengües oficials per part de tot l’alumnat, alhora que afavoreix 
la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Aquest sistema contribueix de manera 
decisiva a la convivència escolar i al bon funcionament de la institució educativa, evitant 
la segregació i possibilitant la compensació de desigualtats socials.  

3. Al llarg de tots aquests anys s’ha demostrat que la utilització del català com a llengua 
vehicular de l’ensenyament és del tot compatible amb el respecte als drets lingüístics 
personals dels alumnes, al mateix temps que evita la segregació per raons d’idioma. En 
diverses ocasions el Consell Escolar de Catalunya s’ha fet ressò del sentiment de la 
comunitat educativa catalana en favor d’aquest model i de la seva voluntat de 
desplegar-lo i aprofundir-lo. 

4. El Consell Escolar de Catalunya ha estat i és testimoni de la bona feina de l’escola 
catalana i del gran esforç dels seus professionals  per adequar l’ensenyament de les 
llengües a la realitat sociolingüística, fins i tot en entorns molt complexos, afermar l’ús 
del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge i alhora garantir el domini del 
castellà, en un context sempre caracteritzat per l’absència de conflictivitat i l’harmonia 
escolar en l’àmbit lingüístic. Els centres docents treballen perquè tot l’alumnat aprengui 
a estimar i respectar totes les llengües i s’interessi per conèixer-les. Prosseguir en 
aquesta línia és essencial per tal que el català mantingui la condició de llengua de